Kalendář rezervací kluziště

Provozní doba kluziště:

Po-Ne   8:00  - 20:00 hod.

Rezervační systém
funguje na webu Městského úřadu Žatec  ZDE. Rezervace budou uvolňovány postupně a vždy na tři dny dopředu, aby dostalo možnost se přihlásit  a postupně vystřídat co nejvíce zájemců.

Dle současných vládních opatření je z hlediska sportu důležitá výjimka pro dobu pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích. Zde platí omezení nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti. Žádáme o dodržování limitu 30 minut, který umožní, aby se vystřídalo co nejvíce lidí.

POKYNY K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO KLUZIŠTĚ
Žatec, náměstí Svobody

VZHLEDEM K SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI DODRŽUJTE AKTUÁLNĚ PLATNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A NAŘÍZENÍ

 

 • Vstupem do prostoru kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními těchto pokynů a zavazuje se je dodržovat.  Kluziště je pod stálým dohledem městských kamer.
 • Vstup na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí!!!
 • V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:
  • vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší deseti let),
  • sezení na mantinelech,
  • přelézání mantinelů,
  • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru,
  • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím,
  • v areálu kluziště a jeho blízkém okolí platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů (mimo prostor stánku s občerstvením), jiných  omamných či návykových látek,
  • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená,
  • vstup na led s hokejkou či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem,
  • házení sněhových koulí,
  • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním,
  • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování,
  • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště),
  • vstup na ledovou plochu v době činnosti rolby či údržby.
 • Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů ke kluzišti.
 • Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
 • Návštěvníci, a zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit na telefonním čísle +420 724 956 501.
 • Veřejné bruslení končí s ukončení provozní doby kluziště. 
 • Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit prostor kluziště.
  • Škody a ztráty:
   • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
   • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
   • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
   • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
   • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konajícímu pracovníkovi dohledu, který je odevzdá do INFOCENTRA MÚ Žatec.
  • První pomoc, úrazy:
   • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned rychlou záchrannou službu – číslo 155.
   • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením těchto pokynů, nenese provozovatel odpovědnost.
   • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají rychlou záchrannou službu a pomohou při poskytování první pomoci.
   • Lékárnička se nachází u pracovníka dohledu a na infocentru MÚ Žatec.
  • Všeobecná ustanovení
   Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení veřejného kluziště tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku. Pokud návštěvník veřejného kluziště zjistí závadu, která ohrožuje bezpečnost nebo by bránila či jinak omezovala provoz kluziště, nahlásí neprodleně na telefonním čísle 724 956 501. Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslařů v případě náhlé závady nebo mimořádné události na kluzišti.
  • Provozní doba kluziště: za příznivých atmosférických podmínek (do + 15 °C)
                                                Pondělí až neděle   8:00 – 20:00
                                                

   

  Důležitá telefonní čísla
  Rychlá záchranná služba - 155; Hasiči - 150; Policie ČR – 158; Městská policie – 156

   

  Provozovatel kluziště:
  Technická správa města Žatec, s.r.o.
  Čeradická 1014, Žatec
   

   V Žatci dne 23.12.2020       
                                                                                                                                               

  Ing. Andrej Grežo
  jednatel společnosti
  Technická správa města Žatec, s.r.o.

  Kontakt

  Technická správa města Žatec, s.r.o.Čeradická 1014, 438 01 Žatec
  IČ: 22792830
  DIČ: CZ22792830
  +420 415 240 260
  info@tsmzatec.cz

  Vedoucí provozuAleš Nováček
  +420 724 956 510
  a.novacek@tsmzatec.cz

  Hlášení černých skládeknahlas.skladku@tsmzatec.cz

  Sportoviště+420 724 956 507

  Jednatel firmyIng. Andrej Grežo
  a.grezo@tsmzatec.cz

  Správce Veřejného osvětleníStanislav Schneider
  +420 606 740 595
  s.schneider@tsmzatec.cz

  Provozní technik koupaliště a sportovištěMarcela Bukovská
  +420 724 956 505
  koupaliste@tsmzatec.cz

  Datová schránka: t93chfc