Kalendář rezervací kluziště

Provozní doba kluziště:

Po-Pá   7:00  - 21:30 hod.

St           20:00 - 21:30 hod. - ledová plocha pro ty, kteří mají volnější tempo :-)

So-Ne   7:00 - 22:00 hod.

Hokej:

Út a Čt  20:00 - 21:30 hod.

So   8:00 - 9:30 hod. - hokej - děti do 12ti let

Ne  8:00 - 9:30 hod. - hokej rodičů s dětmi

Ne  20:00 - 22:00 hod.

Rezervace kluziště pro hokej je možná jen v určené dny a to pouze ve stanovených hodinách!
Rezervovat můžete na telefonním čísle: +420 602 288 876.

Rezervace kluziště pro školy je možná každý všední den od 7:00 - 13:00!
Rezervovat můžete na stejném telefonním čísle: +420 602 288 876.POKYNY K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO KLUZIŠTĚ


Žatec, náměstí svobody

1. Vstupem do prostoru kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními těchto pokynů a zavazuje se je dodržovat.
Dodržování pokynů monitoruje pracovník dohledu (označený reflexní vestou).
Kluziště je pod stálým dohledem městských kamer.

2. Vstup na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí !!!

3. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:

 • Vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší deseti let),
 • sezení na mantinelech,
 • přelézání mantinelů,
 • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru,
 • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím,
 • v areálu kluziště a jeho blízkém okolí platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů (mimo prostor stánku s občerstvením), jiných omamných či návykových látek,
 • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená,
 • vstup na led s hokejkou (mimo dobu určené pro hokejové zápasy), či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem,
 • házení sněhových koulí,
 • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním,
 • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování,
 • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště),
 • vstup na ledovou plochu v době činnosti rolby či údržby.

4. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pracovníka dohledu a řídit se jimi.

5. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami

6. Návštěvníci, a zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit pracovníkovi dohledu kluziště.

7. Veřejné bruslení končí na základě výzvy pracovníka dohledu. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu po výzvě ukončujícího veřejné bruslení.

8. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit prostor kluziště.

9. Dohled kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení pokynů užívání kluziště. Toto vyloučení provádí označený pracovník dohledu kluziště nebo jeho zástupce. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci dohledu kluziště oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

10. Škody a ztráty:

 • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.
 • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.
 • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konajícímu pracovníkovi dohledu, který je odevzdá do INFOCENTRA MÚ Žatec.

11. První pomoc, úrazy:

 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned rychlou záchrannou službu – tel. číslo 155
 • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením těchto pokynů, nenese provozovatel odpovědnost.
 • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají rychlou záchrannou službu a pomohou při poskytování první pomoci.
 • Lékárnička se nachází u pracovníka dohledu a na infocentru MÚ Žatec.

12. Všeobecná ustanovení

Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení veřejného kluziště tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku. Pokud návštěvník veřejného kluziště zjistí závadu, která ohrožuje bezpečnost nebo by bránila či jinak omezovala provoz kluziště, nahlásí neprodleně na telefonním čísle 601 390 930.

Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslařů v případě náhlé závady nebo mimořádné události na kluzišti.

13. Provozní doba kluziště: za příznivých atmosférických podmínek (do +15°C)
Pondělí až Pátek 7:00 – 21:30 hod.
Sobota a Neděle 7:00 - 22:00 hod.
Úterý, Čtvrtek, Neděle pronájem kluziště pro hokejový zápas od 20:00 hod.

Provozovatel kluziště:

Technická správa města Žatec, s.r.o.
Čeradická 1014, Žatec

V Žatci, dne 20.12.2016
Technická správa města Žatec, s.r.o.
Jednatel společnosti Ing. Andrej Grežo


Kontakt

Technická správa města Žatec, s.r.o.Čeradická 1014, 438 01 Žatec
IČ: 22792830
DIČ: CZ22792830
+420 415 240 260
info@tsmzatec.cz

Vedoucí provozuAleš Nováček
+420 724 956 510
a.novacek@tsmzatec.cz

Hlášení černých skládeknahlas.skladku@tsmzatec.cz

Sportoviště+420 724 956 507

Jednatel firmyIng. Andrej Grežo
+420 602 288 876
a.grezo@tsmzatec.cz

Správce Veřejného osvětleníStanislav Schneider
+420 606 740 595
s.schneider@tsmzatec.cz

Provozní technik koupaliště a sportovištěMarcela Bukovská
+420 724 956 505
koupaliste@tsmzatec.cz

Datová schránka: t93chfc